Apple Podcasts
Spotify
Youtube
Search

Fluid Edge Themes

Regulamin i Polityka Prywatności

Home  /  Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN:

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu, a także prawa i obowiązki każdej ze stron.

1. Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.razemlepiejpodcast.pl/sklep realizuje otulky limited, firma zarejestrowana w Latton Bush Centre Southern Way, Office 60, Harlow, United Kingdom, CM18 7BL, VAT: GB331358421. Prosimy o kontakt e-mailowy pisząc na adres e-mail: razemlepiejpodcast@gmail.com

§ 2 Definicje użyte w Regulaminie oznaczają

Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej także Klientem,

Klientem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową, zwany dalej także Klientem,

Produkt – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży

Sklep – sklep internetowy pod adresem www.razemlepiejpodcast.pl/sklep, gdzie prowadzona jest sprzedaż produktów i usług.

Sprzedawca –  otulky limited firma zarejestrowana w Latton Bush Centre Southern Way, Office 60, Harlow, United Kingdom, CM18 7BL.

3. Na stronie można kupić usługi takie jak: e-book w formie pdf, mobi, epub oraz dostępy do wydarzeń live zwane dalej Produktami.

4. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.

5. Umowa na zakup produktu zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika.

6. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Są one podane w polskich złotych oraz w funtach szterlingach.

7. W przypadku, gdy użytkownik jest spoza Wielkiej Brytanii, powinien poinformować Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

8. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

§ 2 Usługi świadczone przez Sklep

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem strony Sklepu o następujące usługi:

1.1 umożliwianie nabywania Produktów elektronicznych znajdujących się w ofercie Sklepu,

1.2 udzielanie Klientom informacji o Produktach elektronicznych dostępnych w Sklepie,

1.3 dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną.

§ 3 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane:

1.1 Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),

1.2 Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Chrome, Safari itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),

1.3 posiadanie konta pocztowego e-mail.

2. Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.

3. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF, mobi, ePUB, Klient musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki (np. AdobeReader) i umożliwią mu korzystanie z produktu elektronicznego.

4. W przypadku zakupu wybranych wydarzeń on-line, konieczne może być posiadanie dostępu do programu umożliwiającego przeprowadzenie takiej konsultacji (Google Meet).

5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 4 Zasady zakupu w Sklepie, czyli jak kupić produkt?

1. Zakup odbywa się bez konieczności założenia konta w Sklepie. W przypadku, gdy strony nie postanowiły inaczej, obowiązujące są poniższe postanowienia.

W celu zakupu produktu elektronicznego lub wydarzeń live należy:

– wybrać produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych w Sklepie poprzez kliknięcie „Dodaj do koszyka”,

– z widoku koszyka kliknąć “Przejdź do kasy”,

– uzupełnić formularz podając dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz dane do faktury i wybierając sposób płatności,

– zaakceptować Regulamin – akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

– potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt poprzez kliknięcie “Kupuję i płacę”,

– dokonać płatności za zamówiony produkt.

2. Płatności za produkt można dokonać za pomocą płatności kartą, PayPal lub poprzez dokonanie wpłaty przez system wybrany przy Kupującego. 

3. Płatności należy dokonać w ciągu 24h od momentu złożenia zamówienia na stronie www.razemlepiejpodcast.pl. 

4. Zamówienie nie opłacone w ciągu 24h zostają anulowane. Jeżeli płatność została dokonana po czasie określonym przez regulamin, przelew zostanie zwrócony na konto w ciągu 7 dni.

5. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się.

6. Zakupu w Sklepie można dokonać zarówno Klient posiadający konto w Sklepie, jak Klient nieposiadający konta. W czasie składania zamówienia należy podać niezbędne do wykonania umowy dane.

7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

§ 5 Formy płatności za zamówienie

1. Sklep udostępnia płatności za pomocą operatora Mollie i wszystkich współpracujących z operatorem Partnerów. 

2. Sklep nie umożliwia płatności gotówką.

To return your product, you should mail your product to: {physical address}.

§ 5 Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt?

1. W przypadku, gdy przy opisie produktu przewidziano inny termin realizacji zamówienia, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty oraz indywidualne ustalenia w formie dodatkowej umowy.

2.  Zakupiony produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi w ciągu 24 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności poprzez przesłanie wiadomości z linkiem do pobrania produktu.

3. W przypadku rozbieżności między Regulaminem a opisem produktu, obowiązujący jest opis produktu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. ebooków, audiobooków, live), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu ebooka (treść cyfrowa) Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

3. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@razemlepiejpodcast.pl o tytule „Odstąpienie od umowy, numer zamówienia XXX” (w miejsce XXX wpisując numer zamówienia.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klient prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Klient) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 7 Reklamacje

1. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.

2. Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez otulky limited, firma zarejestrowana w Latton Bush Centre Southern Way, Office 60, Harlow, United Kingdom, CM18 7BL danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.

3. Administratorem danych osobowych jest otulky limited, firma zarejestrowana w Latton Bush Centre Southern Way, Office 60, Harlow, United Kingdom, CM18 7BL

§ 9 Prawa własności intelektualnej 

Rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Użytkownika lub Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa brytyjskiego. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient ma możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

3. Klient może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy Klientami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.

6. Zasady dot. ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików Cookies uregulowane są w Polityce prywatności.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie www.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem strony jest otulky limited, firma zarejestrowana w Latton Bush Centre Southern Way, Office 60, Harlow, United Kingdom, CM18 7BL, VAT: GB331358421. W sprawie pytań prosimy o kontakt e-mailowy pisząc na adres e-mail: razemlepiejpodcast@gmail.com

Administratorem danych osobowych jest otulky limited, firma zarejestrowana w Latton Bush Centre Southern Way, Office 60, Harlow, United Kingdom, CM18 7BL, VAT: GB331358421. W sprawie pytań prosimy o kontakt e-mailowy pisząc na adres e-mail: razemlepiejpodcast@gmail.com

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube oraz nagrania audio z serwisu Spreaker lub Spotify. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Voxnest, Inc lub Spotify AB. Cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.

Korzystam z systemu komentarzy Disqus, który wykorzystuje pliki cookies. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z plików cookies Disqus.

Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celach związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszych Stron, takich jak składanie zamówień i obsługa umów, rozpatrywanie reklamacji i odstąpień, wypełnianie obowiązków podatkowych, wysyłka newslettera, sprawy dotyczące roszczeń, marketing itp. Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny dla realizacji poszczególnego celu. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Ponadto możesz złożyć skargę.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo do sprostowania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres razemlepiejpodcast@gmail.com. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1. Nowy Internet– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,

2. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google,

3. MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – w celu korzystania z systemu mailowego, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli zapiszesz się do newslettera,

4. osoby, które przy świadczeniu usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług Google, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Nie obawiaj się, Google przystąpiło do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Cele i czynności przetwarzania

Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać mi swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda  wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletteram jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych. Mail może trafić do Ciebie z informacją o zaktualizowanym produkcie lub przypomnienie odnośnie Twojego zamówienia.

Kontakt. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie możemy jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze prowadził_ś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentarze. Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te możesz realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie do pisania komentarzy.

Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, trzeba podać dane które są niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane. Dane przekazane mi w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta. Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy zdecydujesz się usunąć konto, usunę również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Ciebie z wykorzystaniem konta.vW każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych.

Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane mi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz w celach archiwalnych i statystycznych. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych.

Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu e-booka (treść cyfrowa) tracisz prawo do odstąpienia od umowy.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności w celu logowania do konta użytkownika i procesu zamawiania.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Korzystamy na stronie z systemu komentarzy Disqus. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Wybierz walutę
GBP Funt szterling
Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się ponownie w sprzedaży. Podaj poniżej swój poprawny adres e-mail.